សន្ដិសេនា

santi sena

ធ្វើការដើម្បី សន្តិភាព បរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

Working for Peace Environment and Community Development

Welcome

Welcome

Many people are well known Santi Sena as Buddhism organization, by 1st April 2014 Santi Sena is stepping to the year 20 of its operation in the development of Cambodia. Started in 1994 at Svay Rieng province, one of the poor provinces related to natural resources e

A Life Transformed

agro-projects

Sed dapibus odio eu iaculis egestas. Cras venenatis nunc mi, vitae ullamcorper metus vehicula et. Nullam consectetur id justo quis dignissim. Quisque hendrerit vehicula erat eget aliquet. Vestibulum placerat consectetur sem et ultrices. Quisque semper ornare odio s

Latest News

1

Santi Sena Organization has supported budget to buy cow for poor 1 families ( 01 cow per 01 family, in total 02 families) in Thom village, Bantey Krang commune, Kampong Ro district, Svay Rieng.

Vision & Mission

Vision: Santi Sena is keen to see the Cambodian people live in peace, justice, society welfare, dignity and in harmony with a rich eco-system and natural environment.’

Mission: Alleviate poverty by improving the close cooperation with relevant institutions. Together, we can work to see our vision achieved. This means: encourage and support local initiatives; focus and work on vulnerable and marginalize people; reduce social violence; promote human rights, democracy, social law and advocacy; empower women and contribute to the conservation of natural resources.

Visitor Counter

Flag Counter

Copyright © 2016. All Right Reversed by Sentisenacambodia.

Developed by Nokor-web.com