សន្ដិសេនា

santi sena

ធ្វើការដើម្បី សន្តិភាព បរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

Working for Peace Environment and Community Development

Programme

Summery-Of-Project-CCA

Summery Of Project CCA

Project name “Protection of Natural Resources and Strengthening of Adaptation Capacities of Peasants to Climate Change” In Svay Rieng province, 8,2% of households are catego

Read More
INCOME-III,-Summery

INCOME III, Summery

Project name: Improving Income and Nutrition through Community Empowerment (INCOME III) Romdoul is located in Svay Rieng province, Santi Sena have selected this area to be project

Read More
INCOME-I,-Summery

INCOME I, Summery

Project name: Improving Income and Nutrition through Community Empowerment (INCOME I) Svay Teab is located in Svay Rieng province, Santi Sena have selected this area to be proje

Read More
CLP-Project-Summary

CLP Project Summary

Child Labor Program (CLP) As Svay Rieng has dozens of economic development zones with 55 garment factories and enterprises and 19 casinos and has many cassava and sugarcane farm

Read More
Cambodia-ACTs-Project-Summary

Cambodia ACTs Project Summary

Protecting the Right of Children on the Move, including Survivors of Child Trafficking in Asia 1st July 31st December 2016 Most of community people living along border Cambodia

Read More
CRSHIP-Project-Summary

CRSHIP Project Summary

CRSHIP Project Donor: Plan International Cambodia Under funded by Global Sanitation Fund through Plan International Cambodia, SSO has been implementing the project named Camb

Read More
Educo-Project-Summary

Educo Project Summary

Based on the situational assessment and survey by Santi Sena late June 2014, it indicated that (1). Children under school age in villages not access to pre-school, lacking of infra

Read More
1

1 Natural Resources Management and Livelihood

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur finibus sagittis ante, ac fermentum diam suscipit tristique. Etiam ut urna id tortor consequat volutpat. Maecenas

Read More
2

2 Improve Access to Education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur finibus sagittis ante, ac fermentum diam suscipit tristique. Etiam ut urna id tortor consequat volutpat. Maecenas

Read More
3

3 Village Safety Network Program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur finibus sagittis ante, ac fermentum diam suscipit tristique. Etiam ut urna id tortor consequat volutpat. Maecenas

Read More

Copyright © 2016. All Right Reversed by Sentisenacambodia.

Developed by Nokor-web.com